กิจกรรม ดู กิจกรรม ทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน...

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล... [อ่าน : 21 ครั้ง]

กิจกรรมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาน...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหา... [อ่าน : 21 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการวันภาษาไทย และโค...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทย และโครงการภูมิปัญญาไท... [อ่าน : 12 ครั้ง]

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายอิศรา อยู่ยิ่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พร้อมด้วย คณะครู เข้... [อ่าน : 33 ครั้ง]

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะระ...

เมื่อวันที่ 6-12 กรกฏาคม 2562 ได้ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดน่าน [อ่าน : 26 ครั้ง]

เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแ...

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 [อ่าน : 29 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
ออกหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อ...

เมื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรออกหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it ce... [อ่าน : 90 ครั้ง]

ออกหน่วยบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อบต.ท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร [อ่าน : 127 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขอ...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาช... [อ่าน : 118 ครั้ง]

กิจกรรมนำเสนอแสดงผลงานสิ่งประด...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จัดดำเนินกิจกรรม นำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... [อ่าน : 175 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณรหัสวิชา 2204 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 298 ครั้ง]
  • การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดไว้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/1 วิทยาลัยสารพัดช่างพ... งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปรการศึกษา 2560 [อ่าน : 76 ครั้ง]
  • การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดไว้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3/1 วิทยาลัยสารพัดช่างพิ... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 60 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักเรียนเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ สาขางานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 75 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิ... การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนจำนวน 10...[อ่าน : 222 ครั้ง]
  • การแก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2103 - 2108 ของนักเรียน นักศึกษาร... การแก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2103 - 2108 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 ห้อง 1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ[อ่าน : 81 ครั้ง]
  • การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อวินัยในการเรียนรายวิชา งานเชื่อมและโลห... การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อวินัยในการเรียนรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง เทคนิคงานเชื่อมของนักเรียนระดับ ชั้นปวช. 1 ห้อง 2 สาขาวิชาอิเล็ก...[อ่าน : 70 ครั้ง]
  • การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลา วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขา... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 73 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาที่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 62 ครั้ง]
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ... การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 63 ครั้ง]