กิจกรรม ดู กิจกรรม ทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน...

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และเจ้... [อ่าน : 11 ครั้ง]

กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม...

วันที่ 17 กันยายน 2562 งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิตใจ... [อ่าน : 12 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพใ...

วันที่ 9 กันยายน 2562 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรได้จัดโครงการร่วมกับทางโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม... [อ่าน : 18 ครั้ง]

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ถวายเครื่องราชสักการ... [อ่าน : 78 ครั้ง]

กิจกรรมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาน...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหา... [อ่าน : 71 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการวันภาษาไทย และโค...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทย และโครงการภูมิปัญญาไท... [อ่าน : 58 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
ออกหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อ...

เมื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรออกหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it ce... [อ่าน : 146 ครั้ง]

ออกหน่วยบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อบต.ท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร [อ่าน : 157 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขอ...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาช... [อ่าน : 179 ครั้ง]

กิจกรรมนำเสนอแสดงผลงานสิ่งประด...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จัดดำเนินกิจกรรม นำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... [อ่าน : 220 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณรหัสวิชา 2204 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 355 ครั้ง]
  • การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดไว้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/1 วิทยาลัยสารพัดช่างพ... งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปรการศึกษา 2560 [อ่าน : 79 ครั้ง]
  • การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดไว้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3/1 วิทยาลัยสารพัดช่างพิ... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 66 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักเรียนเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ สาขางานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 99 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิ... การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนจำนวน 10...[อ่าน : 244 ครั้ง]
  • การแก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2103 - 2108 ของนักเรียน นักศึกษาร... การแก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2103 - 2108 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 ห้อง 1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ[อ่าน : 89 ครั้ง]
  • การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อวินัยในการเรียนรายวิชา งานเชื่อมและโลห... การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อวินัยในการเรียนรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง เทคนิคงานเชื่อมของนักเรียนระดับ ชั้นปวช. 1 ห้อง 2 สาขาวิชาอิเล็ก...[อ่าน : 78 ครั้ง]
  • การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลา วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขา... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 79 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาที่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 72 ครั้ง]
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ... การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 70 ครั้ง]