ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขอ...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาช... [อ่าน : 179 ครั้ง]

กิจกรรมนำเสนอแสดงผลงานสิ่งประด...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จัดดำเนินกิจกรรม นำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... [อ่าน : 220 ครั้ง]

มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 2 เรื่อง