ความภาคภูมิใจ/รางวัลเชิดชูเกียรติ

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน / รางวัล / เกียรติยศ / ชื่อเสียง)

 1. ระบบการบริหารสัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management และกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย บริหารสอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับจากต้นสังกัด
 2. 2. มีการบริหารงานตามโครงสร้าง การกระจายอำนาจ โดยมอบหมายงานแก่บุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 3. จัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมเช่นเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และมีการส่งนักศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการ
 4. มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น การสอนวิชาตัดผมชาย การสอนวิชาเสริมสวย – สตรี การสอนวิชาอาหารว่างยอดนิยม การสอนวิชาการขับรถยนต์ และการสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น
 5. รางวัลความภูมิใจที่ได้รับประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่
       1) รางวัลเหรียญเงิน ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาลำพูน จังหวัดลำพูน
       2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 12 “เขลางค์นครเกมส์” ประเภท “มวยไทยสากลสมัครเล่น (หญิง) รุ่น ไลท์ฟรายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม” ในวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง
       3) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 12 “เขลางค์นครเกมส์”  ประเภท “การแข่งขันฟุตซอล”
  ในวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง
       4) รางวัลชนะเลิศ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร “การแข่งขันฟุตซอล”
  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร
       5) รางวัลชนะเลิศ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ประเภท “มวยไทยสากลสมัครเล่น (หญิง) รุ่น ไลท์ฟรายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร