คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งครูให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง 
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำภาคเรียน 2561 
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปึกษาชมรมวิชาชีพ
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักกีฬาและควบคุม เข้าร่วมการปข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ 
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินี"