ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช้่างพิจิตร
เรือง  รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถดาวน์โหลได้ที่นี่