ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เรื่อง การประมูลราคาขายพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
เรื่อง การประมูลราคาขายพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด