ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 
เรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ดาวน์โหลด