ข้อมูลด้านหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชา  ดังนี้ ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

         ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

                   - สาขาวิชาช่างยนต์                

                   - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

                   - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง

                   - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                   - สาขาวิชาการบัญชี

                   - สาขาวิชาการตลาด

                   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

        ประเภทวิชาคหกรรม 

                    - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี รับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชา  ดังนี้ ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

        ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

                    - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล        

                    - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า     

        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                    - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                    - สาขาวิชาการบัญชี

 3. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการศึกษานอกระบบ  ได้แก่

                   - หลักสูตรระยะสั้น 30– 225  ชั่วโมง
                   - หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย

4
. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา (แกนมัธยม) เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยนักเรียนจะเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดการศึกษา

5
. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หรือการจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ โดยผู้เรียนจะเรียนรายวิชาสายสามัญที่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเรียนวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่าง ๆในช่วงภาคฤดูร้อนและภาคฤดูฝน เมื่อผู้เรียนสําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

6. หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีงานทำแล้ว โดยมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 2 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมดเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ