ข้อมูลด้านงบประมาณ
การประมาณรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
         
1. ประมาณการรายรับ   37,515,352.00 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา   1,650,000.00 บาท
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน                             1,000,000.00 บาท  
    - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป                                650,000.00 บาท  
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ           35,865,352.00 บาท
  งบบุคลากร              20,916,210.00 บาท
  งบดำเนินงาน              4,447,542.00 บาท
  งบลงทุน              3,000,000.00 บาท
  งบเงินอุดหนุน              5,433,700.00 บาท
  งบรายจ่ายอื่น              2,067,900.00 บาท
         
2. ประมาณการรายจ่าย             35,865,352.00 บาท
0 งบบุคลากร              20,916,210.00 บาท
   - เงินเดือน             11,552,350.00 บาท
   - เงินวิทยฐานะ               1,092,000.00 บาท
   - ค่าจ้างประจำ               1,403,400.00 บาท
   - ค่าจ้างชั่วคราว                2,337,720.00 บาท
   - ค่าจ้างสอนครูรายเดือน                 987,120.00 บาท
   - เงินเดือนพนักงานราชการ             2,066,100.00 บาท
   - ค่าสอนพิเศษครูรายเดือน               349,920.00 บาท
   - ค่าสอนพิเศษครูระยะสั้น                 374,400.00 บาท
   - ค่าสอนพิเศษพนักงานราชการ               583,200.00 บาท
   - ค่าสอนภาคฤดูร้อนและระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียน                 10,000.00 บาท
   - ค่าตอบแทนครูระบบเทียบโอนประสบการณ์               150,000.00 บาท
   - ค่าตอบแทนอื่น ๆ                   10,000.00 บาท
0 งบดำเนินงาน              4,447,542.00 บาท
  1  ค่าตอบแทน              1,712,640.00 บาท
   - เงินค่าตอบแทนนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน                 43,200.00 บาท
   - เงินค่าสอนพิเศษ (ครูประจำ)             1,477,440.00 บาท
   - ค่าครองชีพ                 192,000.00 บาท
  1ค่าใช้สอย                 573,202.00 บาท
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               300,000.00 บาท
   - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                 30,000.00 บาท
   - ค่าซ่อมครุภัณฑ์                   48,600.00 บาท
   - ค่าเบี้ยประกันรถยนต์                   10,000.00 บาท
   - ค่าจ้างเหมาบริการ                    3,000.00 บาท
   - ค่าเงินสมทบประกันสังคม               181,602.00 บาท
  1ค่าวัสดุ              1,416,500.00 บาท
   - วัสดุสำนักงาน                 100,000.00 บาท
   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               150,000.00 บาท
   - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    2,500.00 บาท
   - วัสดุการศึกษา                 950,000.00 บาท
   - วัสดุยาและเวชภัณฑ์                   12,000.00 บาท
   - วัสดุถ่ายเอกสาร                   50,000.00 บาท
   - วัสดุงานอาคาร                  150,000.00 บาท
   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    2,000.00 บาท
  1ค่าสาธารณูปโภค                 745,200.00 บาท
    - ค่าไฟฟ้า                 600,000.00 บาท
   - ค่าน้ำประปา                   48,000.00 บาท
   - ค่าโทรศัพท์                    18,000.00 บาท
   - ค่าอินเตอร์เน็ต                    64,200.00 บาท
   - ค่าไปรษณีย์                   15,000.00 บาท
0 งบลงทุน              3,000,000.00 บาท
   -  ค่าครุภัณฑ์               3,000,000.00 บาท
0 งบเงินอุดหนุน              5,433,700.00 บาท
   -  อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่                  54,000.00 บาท
   -  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน             5,319,700.00 บาท
   -  อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม                 30,000.00 บาท
   -  อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม                 30,000.00 บาท
0 งบรายจ่ายอื่น (โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ)            2,067,900.00 บาท
   -  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)               250,000.00 บาท
   - โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร ฯ (ทวิภาคี)                 24,800.00 บาท
   - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา               120,000.00 บาท
   - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ                 25,000.00 บาท
   - อุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอนร่วมทวิศึกษา             1,122,500.00 บาท
   - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ แบบบูรณาการ               200,000.00 บาท
   - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพ                 18,400.00 บาท
   - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนฯ               189,600.00 บาท
   - โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน               117,600.00 บาท