ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณรหัสวิชา 2204 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 355 ครั้ง]

ข้อมูล : งานวิจัยในชั้นเรียน

แผนกวิชาช่างยนต์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 4 เรื่อง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 3 เรื่อง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 2 เรื่อง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 2 เรื่อง
แผนกวิชาการบัญชี มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 5 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด เรื่อง
แผนกวิชาคหกรรม มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาการเลขานุการ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาอาหารและขนม มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกวิชาดนตรีสากล มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด เรื่อง

มีงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 23 เรื่อง