ประเภท : บริการวิชาการวิชาชีพ
ออกหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อ...

เมื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรออกหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it ce... [อ่าน : 146 ครั้ง]

ข้อมูล : บริการวิชาการวิชาชีพ

แผนกวิชาช่างยนต์ มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 2 เรื่อง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 6 เรื่อง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 5 เรื่อง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 2 เรื่อง
แผนกวิชาการบัญชี มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 2 เรื่อง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด เรื่อง
แผนกวิชาคหกรรม มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด เรื่อง
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาการเลขานุการ มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกวิชาอาหารและขนม มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาดนตรีสากล มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีบริการวิชาการวิชาชีพ ทั้งหมด เรื่อง

มีบริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด 22 เรื่อง